Bolagsstyrning

Boule är ett svenskt publikt aktiebolag. Boule baserar sin bolagsstyrning på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Bolaget eftersträvar även att efterleva det regelverk som gäller för bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm samt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (den sk “koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Koden bygger på principen följ eller förklara. Bolaget förväntar sig inte att avvika från koden.

Bolagsstämman
Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt avseende till exempel disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Utöver årsstämman kan även extra bolagsstämma hållas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Rätt att närvara vid bolagsstämma
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken femte vardagen före bolagsstämman och som har anmält sitt deltagande senast det datum och den tid som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för sitt innehav av aktier. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Styrelsen
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Boules finansiella ställning och resultat och risknivå samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen och delårsrapporterna upprättas i rätt tid och att dessa lever upp till gällande krav. Dessutom utser styrelsen VD. Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.

Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av Bolaget.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på styrelsemöte varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbetet mellan styrelseledamöter och VD. Styrelsen fastställer instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD årligen.

Styrelsen skall hålla minst fyra ordinarie styrelsesammanträden mellan två på varandra följande årsstämmor. Utöver dessa möten kan ytterligare möten sammankallas för ärenden som inte kan vänta till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog. För mer information se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Ersättningsutskott
Styrelsen har ett ersättningsutskott som bereder förslag avseende ersättningsfrågor. Styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter som ankommer på ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutar om.

Revisionsutskott
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter som ankommer på revisionsutskottet Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att övervaka och kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll inklusive riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerad om revisionen, övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet samt biträda vid upprättande av förslag inför stämmans beslut om revisorsval med mera.

VD och övriga ledande befattningshavare
VD är underordnad styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. VD ansvarar också för finansiell rapportering och sammanställning av information inför styrelsemöten. VD är föredragande på styrelsesammanträden. VD ska vidare verka för efterlevnaden av de målsättningar, policys och strategiska planer för Bolaget som fastställs av styrelsen.

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningssrapport 2019


Hållbarhetsrapport 2019


Bolagstyrningssrapport 2018


Hållbarhetsrapport 2018


Bolagsstyrningsrapport 2017

Ladda ner »


Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner »