Ersättning ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsens ledamöter
På årsstämman den 6 maj 2019 (”Stämman”) beslutades att styrelsens arvode 2019 ska uppgå till totalt maximalt 1 410 000 SEK, fördelat enligt följande: Styrelsens ordförande 470 000 SEK, och övriga ledamöter 235 000 SEK vardera. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot ägt bolag. Ingen av bolagets styrelseledamöter har rätt till några förmåner efter att de har avgått som medlemmar i styrelsen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fattade beslut om att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämde i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare. Styrelsen föreslog att Stämman skulle besluta att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående (Med ledande befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, totalt åtta stycken, i koncernledningen):

Motiv
Boule ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.
Ersättning till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön
Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på uppfyllda mål. Målen utgörs av resultatmål för bolaget som helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten. Samtliga mål är mätbara. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 17 procent respektive 50 procent av grundlönen.

Långsiktigt incitamentsprogram
Det finns två långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som förfaller 2020 respektive 2022. Incitamentsprogrammens syfte är att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna de anställda.

Pension
Den verkställande direktören omfattas av en avgiftsbestämd pensionsplan. Pensionspremien som betalas av Bolaget för den verkställande direktören uppgår till 28 procent av den fasta månadslönen. Av övriga svenska ledande befattningshavare omfattas tre personer av avgiftsbestämda pensionsplaner om cirka 30 procent av den fasta månadslönen och två personer av ITP-planen. Pensionspremien för amerikanska anställda uppgår till cirka fyra procent av den fasta månadslönen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag
Verkställande direktören har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om anställningen sägs upp av Bolaget har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Övriga ledande befattningshavare har ömsesidiga uppsägningstider på tre–sex månader.

Årsstämman gav styrelsen möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningssrapport 2018


Hållbarhetsrapport 2018


Bolagsstyrningsrapport 2017

Ladda ner »


Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner »