Incitamentsprogram

Boule har två utestående incitamentprogram.

Teckningsoptionsprogram 2019/2022

Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt 490 500 optioner som erbjuds vederlagsfritt till anställda i nyckelpositioner i koncernen. Den totala utspädningen kan högst bli cirka 2,5 procent av befintliga aktier och röster i bolaget.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Boule under perioden från den 1 juli 2022 till senast den 30 december 2022 till en kurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktien under perioden 1 april 2019 till 30 juni 2019.

Fördelningen av optionerna har erbjudits enligt följande:
Kategori A – Verkställande direktören: 98 100 teckningsoptioner.
Kategori B – Övriga ledande befattningshavare: 29 975 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 269 775 teckningsoptioner.
Kategori C – Övriga nyckelpersoner: Högst 5 332 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 122 625 teckningsoptioner.

Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2019.

Teckningsoptionsprogram 2017

Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt 122 631 optioner som erbjuds vederlagsfritt till anställda i nyckelpositioner i koncernen. Den totala utspädningen kan högst bli 2,53 procent.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva fyra (4) nya aktier i Boule till kursen
SEK 97,50 per aktie under perioden från 1 juli till och med senast den 30 december 2020.

Fördelningen av optionerna har erbjudits enligt följande:
Kategori A – Verkställande direktören: 48 631 teckningsoptioner.
Kategori B – Övriga ledande befattningshavare: 9 000 till 18 000 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 54 000 teckningsoptioner.
Kategori C – Övriga nyckelpersoner: Högst 2 000 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 20 000 teckningsoptioner.

Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2017.

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningssrapport 2018


Hållbarhetsrapport 2018


Bolagsstyrningsrapport 2017

Ladda ner »


Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner »