Incitamentsprogram

Boule har tre utestående incitamentprogram.

Teckningsoptionsprogram 2020/2023

Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt högst 180 000 optioner som erbjuds vederlagsfritt till anställda i nyckelpositioner i koncernen. Den totala utspädningen kan högst bli cirka 0,9 procent av befintliga aktier och röster i bolaget.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Boule under perioden från den 1 juni 2023 till senast den 30 december 2023 till en kurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktien under perioden 8 maj 2020 till 22 maj 2020, dock lägst 70 kronor per aktie.

Fördelningen av optionerna har erbjudits enligt följande:
Kategori A – Verkställande direktören: erbjuds högst 100 000 teckningsoptioner.
Kategori B – Person i ledningsgruppen: erbjuds högst 30 000 teckningsoptioner.
Kategori C – Övriga nyckelpersoner: erbjuds högst 10 000 teckningsoptioner vardera och sammanlagt högst 50 000 teckningsoptioner.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2020.

Teckningsoptionsprogram 2019/2022

Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt 490 500 optioner som erbjuds vederlagsfritt till anställda i nyckelpositioner i koncernen. Den totala utspädningen kan högst bli cirka 2,5 procent av befintliga aktier och röster i bolaget.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Boule under perioden från den 1 juli 2022 till senast den 30 december 2022 till kursen SEK 67,46 per aktie.

Fördelningen av optionerna har erbjudits enligt följande:
Kategori A – Verkställande direktören: 98 100 teckningsoptioner.
Kategori B – Övriga ledande befattningshavare: 29 975 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 269 775 teckningsoptioner.
Kategori C – Övriga nyckelpersoner: Högst 5 332 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 122 625 teckningsoptioner.

Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2019.

Teckningsoptionsprogram 2017

Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt 122 631 optioner som erbjuds vederlagsfritt till anställda i nyckelpositioner i koncernen. Den totala utspädningen kan högst bli 2,53 procent.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva fyra (4) nya aktier i Boule till kursen SEK 97,50 per aktie under perioden från 1 juli till och med senast den 30 december 2020.

Fördelningen av optionerna har erbjudits enligt följande:
Kategori A – Verkställande direktören: 48 631 teckningsoptioner.
Kategori B – Övriga ledande befattningshavare: 9 000 till 18 000 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 54 000 teckningsoptioner.
Kategori C – Övriga nyckelpersoner: Högst 2 000 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 20 000 teckningsoptioner.

Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2017.

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningssrapport 2019


Hållbarhetsrapport 2019


Bolagstyrningssrapport 2018


Hållbarhetsrapport 2018


Bolagsstyrningsrapport 2017

Ladda ner »


Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner »