Incitamentsprogram

Boule har ett utestående incitamentprogram.

Teckningsoptionsprogram 2017

Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt 122 631 optioner som erbjuds vederlagsfritt till anställda i nyckelpositioner i koncernen. Den totala utspädningen kan högst bli 2,53 procent.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva fyra (4) nya aktier i Boule till kursen
SEK 97,50 per aktie under perioden från 1 juli till och med senast den 30 december 2020.

Fördelningen av optionerna har erbjudits enligt följande:
Kategori A – Verkställande direktören: 48 631 teckningsoptioner.
Kategori B – Övriga ledande befattningshavare: 9 000 till 18 000 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 54 000 teckningsoptioner.
Kategori C – Övriga nyckelpersoner: Högst 2 000 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 20 000 teckningsoptioner.

Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2017.

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 2017

Ladda ner »


Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner »