Incitamentsprogram

Boule har två utestående incitamentprogram.

Program 1 (Incitamentsprogram 2013)

Incitamentsprogrammet omfattar totalt 30 000 optioner vilka har förvärvats av tre ledande befattningshavare i koncernen (10 000 optioner vardera). Den totala utspädningen kan bli högst 0,6 procent.

Varje option berättigar till teckning av 1 (en) aktie i Boule till lösenpriset 54,46 SEK per aktie under perioden 1 juli 2017 till den 31 december 2017.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2013.

Program 2 (Personaloptionsprogram 2014)

Personaloptionsprogrammet omfattar totalt 178 750 optioner av vilka 43 750 ha emitterats för hedgning, dvs 135 000 optioner har vederlagsfritt delats ut till anställda i nyckelpositioner i koncernen. Den totala utspädningen kan högst bli 2,9 procent.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Boule till ett lösenpris på 68,18 SEK per aktie under perioden 1 juli 2017 till den 31 december 2017.

Fördelningen av optionerna har gjorts enligt följande:
Kategori 1 – Verkställande direktören: 32 000 personaloptioner
Kategori 2 – Medlem av koncernledningen: 11 000 personaloptioner vardera
Kategori 3 – Övriga nyckelpersoner: 6 000 personaloptioner vardera

Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av personaloptionsinnehavaren.

Personaloptionerna är knutna till anställningen i Bolaget. Om personaloptionsinnehavarens anställning i Boule upphör före den 1 juli 2017 förfaller samtliga personaloptioner utan rätt till utnyttjande.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2014.

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner pdf »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner pdf »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner pdf »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner pdf »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner pdf »