Aktien

Boule Diagnostics aktie noterades på NASDAQ Stockholm den 23 juni 2011. Antalet aktieägare är per den 30 juni 2020 cirka 2 200 stycken.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Boule Diagnostics uppgick per den 30 juni 2020 till SEK 4 854 138 fördelat på 19 416 552 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,25 per aktie. Boule Diagnostics har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rättigheter till andelar i bolagets tillgångar och vinst. En handelspost är en (1) aktie.

Aktiesplit 2018

I enlighet med beslut på Boules årsstämma den 14 maj 2018 genomfördes en uppdelning av bolagets aktier. Uppdelningen medförde att varje befintlig aktie delades upp i fyra aktier i en så kallad aktiesplit 4:1. Aktiespliten kommer underlätta handeln med aktien och genomfördes utan att aktieägarna behövde vidta några åtgärder. Aktiekapitalet påverkades ej och kvotvärdet sänktes från SEK 1,00 till SEK 0,25, det totala antalet aktier efter aktiespliten är 19 416 552 stycken. Avstämningsdagen var måndagen den 4 juni 2018 vilket medförde att sista dagen för handel innan uppdelningen var torsdagen den 31 maj 2018. Från och med fredagen den 1 juni handlas aktien med den nya ISIN-koden: SE0011231158. Efter uppdelningen av aktier har Boules resultat per aktie samt övriga nyckeltal som inkluderar antalet aktier retroaktivt justerats för att underlätta jämförbarheten mellan perioder.

Mer information om Boules aktie finns hos NASDAQ Stockholm.