Aktien

Boule Diagnostics aktie noterades på NASDAQ Stockholm den 23 juni 2011. Antalet aktieägare är per den 31 mars 2018 cirka 1300 stycken.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Boule Diagnostics uppgick per den 31 mars 2018 till SEK 4 854 138 fördelat på 4 707 138 aktier med ett kvotvärde om SEK 1,00 per aktie. Boule Diagnostics har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rättigheter till andelar i bolagets tillgångar och vinst. En handelspost är en (1) aktie.

Aktiesplit 2018
I enlighet med beslut på Boules årsstämman den 14 maj 2018 kommer en uppdelning av bolagets aktier att genomföras. Uppdelningen medför att varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier i en så kallad aktiesplit 4:1. Aktiespliten kommer underlätta handeln med aktien och ske utan att nuvarande aktieägare kommer behöva vidta några åtgärder. Aktiekapitalet kommer ej att påverkas och kvotvärdet kommer att sänkas från SEK 1,00 till SEK 0,25, det totala antalet aktier efter aktiespliten kommer vara 19 416 552 stycken. Avstämningsdagen är satt till måndagen den 4 juni 2018 vilket medför att sista dagen för handel innan uppdelning är torsdagen den 31 maj 2018. Från och med fredagen den 1 juni handlas aktien med den nya ISIN-koden: SE0011231158.

Mer information om Boules aktie finns hos NASDAQ Stockholm.